PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO
HŘIŠTĚ S KLUZIŠTĚM
v Areálu zdraví v Líbeznicích

Část I.


ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

 1. Provozní řád víceúčelového hřiště s kluzištěm v Areálu zdraví (dále jen provozní řád) je vydáván provozovatelem Obcí Líbeznice, Mělnická 43, Líbeznice.
 2. Tento provozní řád určuje zásady chování uživatelů, návštěvníků a pracovníků, včetně jejich práv a povinností ve vztahu k tomuto zařízení.
 3. Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k disciplinárnímu řízení (u žáků a studentů škol), k pracovnímu postihu (u zaměstnanců) a zákazu vstupu (u ostatních osob).

Článek 2

Víceúčelové hřiště s kluzištěm je primárně určeno zejména pro výuku základní a zájmové tělesné výchovy základní školy, zájmovou a sportovní činnost oddílů a pro širokou veřejnost.

Článek 3

Víceúčelové hřiště s kluzištěm tvoří: hlavní hrací plocha ohraničená mantinely a ochrannými sítěmi, ochozem pro nástup na hrací plochu a krytým přístřeškem pro potřeby sportovců (slouží k přezouvání bruslí). Součástí hřiště je zázemí pro traktor s rolbou pro úpravu ledu a dále přístřešek pro jednotku chlazení plochy.

ČÁST II.

Provozní pravidla užívání prostor víceúčelového hřiště s kluzištěm

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA

Článek 4

 1. Časové využívání hrací plochy je dáno rozvrhem využití hrací plochy. Požadavky na rozvrh výuky škol se předkládají týden po zahájení nového školního roku. Požadavky sportovních oddílů, zájmových kroužků a skupin či jednotlivců lze předkládat průběžně. Objednání hrací plochy se provádí pomocí rezervačního systému obce.
 2. Požadavky na rozvrh předkládají oprávnění uživatelé (ředitelka školy, zástupci sportovních oddílů, osoby pověřeném vedením provozovatele nebo vypůjčitele).
 3. Rozvrh sestavuje a předkládá oprávněným zástupcům uživatelů ke schválení správce sportovního areálu. Tvorba rozvrhu se řídí následujícími zásadami:
  • prioritně je zajišťována základní a zájmová tělesná výchova žáků ZŠ a ZUŠ Líbeznice, Měšická 322, Líbeznice,
  • následují sportovní aktivity sportovních oddílů jednotlivých TJ, spolky a zájmová sdružení se sídlem v Líbeznicích nebo vyvíjející činnost déle než 6 měsíců v Líbeznicích – aktivity pro mládež,
  • sportovní aktivity sportovních oddílů jednotlivých TJ, spolky a zájmová sdružení se sídlem v Líbeznicích nebo vyvíjející činnost déle než 6 měsíců v Líbeznicích - aktivity pro dospělé,
  • individuální rezervace občanů Líbeznic,
  • sportovní, zájmová nebo spolková činnost jednotlivců a skupin občanů mimo obec Líbeznice – aktivity pro děti a mládež,
  • sportovní, zájmová nebo spolková činnost jednotlivců a skupin občanů mimo obec Líbeznice – aktivity pro dospělé,
  • individuální rezervace občanů mimo obec Líbeznice.
 4. Volné kapacity mohou být provozovatelem nabídnuty k dalším akcím, které musí být garantovány jednorázovými nebo krátkodobými smlouvami, které na návrh správce sportovního areálu uzavírá provozovatel. Rozvrh všech akcí a aktivit se rozepisuje vždy na měsíc a je umístěn v přístřešku pro sportovce a na www.libeznice.cz.
 5. Vstup na hrací plochu je dovolen žákům, studentům, učitelům, cvičitelům, trenérům a sportovcům pouze v době jejich rozvrhových akcí. Žákům a studentům je povolen vstup pouze za přítomnosti učitele. Ostatním sportovcům je vstup povolen pouze v přítomnosti určeného trenéra nebo cvičitele. Vstup je umožněn přes vstupní turniket.
 6. V areálu víceúčelového hřiště s kluzištěm platí přísný zákaz kouření, vstupu se psy a jinými zvířaty.
 7. Uživatel i návštěvník odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí všech osob, které jsou v prostorách víceúčelového hřiště s kluzištěm přítomny v souvislosti s činností uživatele.
 8. Uživatel odpovídá za veškeré škody na zdraví a životě všech osob, které jsou přítomny ve víceúčelovém hřišti s kluzištěm v souvislosti s jeho činností.
 9. Uživatel je povinen předat všechny užívané prostory, zařízení a vybavení v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal.

PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ HRACÍ PLOCHY A SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ

Článek 5

 1. Za veškerou činnost na hrací ploše odpovídá vyučující nebo trenér. Bez přítomnosti vyučujícího, cvičitele nebo trenéra není možné začít s výukou nebo tréninkem. V případě používání víceúčelového hřiště s kluzištěm jednotlivci odpovídají za veškerou činnost na hrací ploše jednotliví uživatelé.
 2. Vstup na hrací plochu víceúčelového hřiště je možný pouze ve sportovní obuvi, v případě vstupu na kluziště jen v bruslích (v případě doprovodu dětí je vstup v botách možný po důkladném očištění obuvi).
 3. V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťováni nebo poškozování sportovního hřiště a jeho zařízení. Uživatel je povinen nahlásit případnou vzniklou škodu správci sportoviště.
 4. Platí zde zákaz:
  • vstup mimo vyhrazenou provozní dobu,
  • lezení na konstrukce nacházející se na hřišti (branky, oplocení, stožáry, objekty, apod.),
  • jízdy na kole či kolečkových bruslích, vstupu se zvířaty, manipulace s ostrými předměty,
  • vstupu dětem do 6 let bez doprovodu rodičů nebo osoby starší 18 let,
  • konzumace alkoholických nápojů,
  • vstupu osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, užívání omamných látek,
  • kouření v celé areálu, rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu,
  • narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem,
  • přinášet do areálu střelné a jiné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie či předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat.
 5. Na hrací ploše je zakázáno konzumovat jakékoliv potraviny.
 6. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.
 7. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé v areálu víceúčelového hřiště s kluzištěm.
 8. Provozovatel neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí.
 9. Bez souhlasu vedoucího sportovního areálu nelze přeznačovat nebo jakkoliv upravovat trvalé vymezení hracích ploch ("lajnování"), lepit značky apod.
 10. S technickým vybavením na hrací ploše (instalace košů, instalace branek, instalace sítě, osvětlení, ozvučení apod.) může manipulovat pouze správce sportoviště, nebo jím určené proškolené osoby.
 11. Sportovní vybavení, které je součástí víceúčelového hřiště, mohou využívat všichni účastníci sportovních akcí.
 12. Sportovní vybavení je umístěno – informace u správce areálu.
 13. Klíče od skladu vybavení – informace u správce areálu.
 14. V případě potřeby umístění sloupků na volejbal na hlavní hrací plochu je nutná důsledná kontrola vyučujících, v případě mimoškolních aktivit dohodnout instalaci se správcem sportoviště.

POUŽÍVÁNÍ OZVUČENÍ SPORTOVNÍ PLOCHY

Článek 6

 1. V době školní výuky a tréninků oddílů obsluhuje ozvučovací zařízení i světelnou signalizaci podle požadavků učitelů, trenérů a cvičitelů výhradně určená proškolená osoba. Tento požadavek je nutné projednat předem.
 2. V době pořádání sportovních akcí, zejména veřejného bruslení, obsluhují tato zařízení dohodnutí a proškolení zástupci, kteří převezmou před pořádáním takové akce veškeré zařízení a přesvědčí se o jeho funkčnosti. Případné poškození oznámí neprodleně správci sportoviště nebo předávajícímu zaměstnanci. Ostatní později zjištěné závady na ozvučovacím zařízení budou účtovány k náhradě.

UŽÍVÁNÍ ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE

 1. Pro potřeby sportujících slouží přístřešek s lavičkami a sociální zařízení naproti kluzišti.
 2. Všichni uživatelé jsou povinni dbát o čistotu a pořádek ve všech prostorách sportoviště.
 3. V době školní tělesné výchovy odpovídají za udržování pořádku učitelé, v době tréninku oddílů odpovídají za udržování pořádku trenéři a cvičitelé.

UŽÍVÁNÍ OSTATNÍCH PROTOR VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ

Článek 11

 1. Za veškeré prostory odpovídá správce sportoviště.
 2. Do provozních a technických prostor má přístup pouze správce objektu nebo jím pověřená osoba.

PROVOZNÍ DOBA SPORTOVIŠTĚ

Článek 13

 1. Denní provoz víceúčelového hřiště s kluzištěm je pondělí – neděle od 8,00 do 21,30 hodin.
 2. Provoz víceúčelového hřiště je v období od 16. března do 30. listopadu, pokud neurčí provozovatel jinak.
 3. Provoz kluziště se řídí Provozním řádem kluziště (Příloha č. 1) a provozní dobou kluziště (Příloha č. 2). Ceny za užívání kluziště jsou uvedeny v Ceníku kluziště (Příloha č. 3).
 4. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je provozovatel oprávněn částečně omezit nebo zrušit provoz.

PRONÁJEM HRACÍ PLOCHY

Článek 14

 1. Cena nájemného se může v průběhu roku změnit na základě aktuálních provozních nákladů.
 2. Základní cena pronájmu sportovní plochy je dána dle platného ceníku.
 3. Rezervace veřejného bruslení, bruslení pro nejmenší, hokeje rodičů s dětmi a pronájmů celého kluziště probíhá přes Rezervační systém kluziště na www.rezervacekluziste.cz. Platba za pronájem se provádí online v rezervačním systému.
 4. Rezervace víceúčelového hřiště probíhá přes rezervační systém víceúčelového hřiště na www.rezervacekluziste.cz. Pronájem se provádí online v rezervačním systému.

ČÁST III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 15

Tento provozní řád víceúčelového hřiště s kluzištěm v Areálu zdraví byl schválen Radou obce Líbeznice dne 24. 11. 2021 pod číslem usnesení 222/2021 – 24. RO a aktualizován Radou obce dne 6. 4. 2022 pod číslem usnesení XXX a nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání.

Příloha č. 1
PROVOZNÍ ŘÁD víceúčelového hřiště
v Areálu zdraví v Líbeznicích

Vstup na hrací plochu bude umožněn pouze prostřednictvím turniketu. V hodinách určených pro školní výuku je vstup zdarma, v ostatní čas je vstup zpoplatněn dle platného ceníku.

Bedna se sítěmi je opatřena zámkem s kódem, který získáte spolu s potvrzením o zakoupení vstupenky.

Veškeré sportovní aktivity probíhají na vlastní nebezpečí.

Stav plochy je závislý na počasí, povětrnostních podmínkách a dalších okolnostech.

Povinnosti návštěvníků:

Zakázané činnosti:

Každý účastník se zavazuje bezpodmínečně dodržovat uvedené bezpečnostní pokyny. Při porušení pravidel tohoto provozního řádu má správce víceúčelového hřiště právo vykázat návštěvníka z hrací plochy.

Víceúčelové hřiště je monitorováno kamerami.

Návštěvník je povinen uhradit případné škody, které způsobí.

Provozovatel neodpovídá za věci ponechané bez dozoru.

Záchranná služba Policie ČR Obecní policie Líbeznice Hasiči Správce areálu
155 158 724 112 124 150 736 787 555, 603 455 996

Příloha č. 2
Provozní doba kluziště

Aktuální provozní dobu si můžete stáhnout ZDE

Příloha č. 3
Ceník

Aktuální ceník si můžete stáhnout ZDE